Privacy beleid

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Sabinevanderhulst.nl: Sabine van der Hulst, Bliek 15 te Raamsdonksveer.
d. Website: de website onder www.sabinevanderhulst.nl.

1 Algemeen
1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Sabinevanderhulst.nl persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Sabinevanderhulst.nl worden verwerkt zijn [naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.]

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Sabinevanderhulst.nl verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Sabinevanderhulst.nl heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Sabinevanderhulst.nl een bestelling bij Sabinevanderhulst.nl te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Sabinevanderhulst.nl.
2.2 Sabinevanderhulst.nl gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Sabinevanderhulst.nl heeft verstrekt. Dit geschiedt telkens op de grondslag van de voorbereiding of de uitvoering van de overeenkomst met Gebruiker.
2.2.1 Als de Gebruiker Sabinevanderhulst.nl om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Sabinevanderhulst.nl de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Sabinevanderhulst.nl de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Sabinevanderhulst.nl de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3 Daarnaast kan Sabinevanderhulst.nl de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Sabinevanderhulst.nl die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn daar waar de grondslag die van een gerechtvaardigd belang, te weten het belang dat Sabinevanderhulst.nl heeft bij direct marketing. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@sabinevanderhulst.nll of 06 363 160 93.

3. Minderjarigen
3.1 In sommige gevallen vraagt Sabinevanderhulst.nl expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Sabinevanderhulst.nl. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de rechten van de betrokkene (zie artikel 7) uitoefenen.

4. Doorgifte aan derden
4.1 Sabinevanderhulst.nl zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1 De doorgifte geschiedt aan een door Sabinevanderhulst.nl voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke bewerker Raeda Coaching & Ontwikkeling een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
4.1.2 Sabinevanderhulst.nl is op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5 Rechten van de Gebruiker
5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, alsmede recht op een afschrift hiervan of een bestand in een gangbaar format, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming..
5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Sabinevanderhulst.nl bereiken op info@sabinevanderhulst.nl of 06-36316093. Gebruiker heeft ook het recht om over de verwerking van zijn gegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer Gebruiker meent dat daartoe aanleiding is.
5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@sabinevanderhulst.nl

6 Bewaartermijn
6.1 Sabinevanderhulst.nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Sabinevanderhulst.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren of dit in verband met de overeenkomst met Gebruiker voor een langere periode nodig is.

7 Wijzigingen in het Privacybeleid
7.1 Sabinevanderhulst.nl behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Sabinevanderhulst.nl adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 22.05.2018.