Privacy beleid

Definities
a. Privacy beleid: dit privacy beleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Sabine van der Hulst B.V: Sabine van der Hulst, Sporenring 196, 5053EZ Goirle.
d. Website: de website onder www.sabinevanderhulst.nl.

 1. Algemeen
  1.1
   In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe Sabine van der Hulst B.V  persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
  1.2 De persoonsgegevens die door Sabine van der Hulst B.V  worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  2.1 Sabine van der Hulst B.V verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Sabine van der Hulst B.V  heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Sabine van der Hulst B.V,  een bestelling bij Sabine van der Hulst B.V  te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Sabine van der Hulst B.V .
  2.2 Sabine van der Hulst B.V  gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Sabine van der Hulst B.V  heeft verstrekt. Dit geschiedt telkens op de grondslag van de voorbereiding of de uitvoering van de overeenkomst met Gebruiker.
  2.2.1 Als de Gebruiker Sabine van der Hulst B.V  om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Sabine van der Hulst B.V  de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Sabine van der Hulst B.V  de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
  2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Sabine van der Hulst B.V  de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
  2.3 Daarnaast kan Sabine van der Hulst B.V  de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Sabine van der Hulst B.V  die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn daar waar de grondslag die van een gerechtvaardigd belang, te weten het belang dat Sabine van der Hulst B.V  heeft bij direct marketing. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@sabinevanderhulst.nl l of 06 363 160 93.

 3. Minderjarigen
  3.1 In sommige gevallen vraagt Sabine van der Hulst B.V expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Sabine van der Hulst B.V . De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de rechten van de betrokkene (zie artikel 5) uitoefenen.

 4. Doorgifte aan derden
  4.1 Sabine van der Hulst B.V zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  4.1.1 De doorgifte geschiedt aan een door Sabine van der Hulst B.V voor de in dit Privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke bewerker Sabine van der Hulst B.V een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  4.1.2 Sabine van der Hulst B.V  op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 5. Rechten van de Gebruiker
  5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, alsmede recht op een afschrift hiervan of een bestand in een gangbaar format, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy beleid kan de Gebruiker Sabine van der Hulst B.V  bereiken op info@sabinevanderhulst.nl  of 06-36316093. Gebruiker heeft ook het recht om over de verwerking van zijn gegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer Gebruiker meent dat daartoe aanleiding is.
  5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@sabinevanderhulst.nl .
   
 6. Bewaartermijn
  6.1 Sabine van der Hulst B.V  bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Sabine van der Hulst B.V  op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren of dit in verband met de overeenkomst met Gebruiker voor een langere periode nodig is.

 7. Wijzigingen in het Privacy beleid
  7.1 Sabine van der Hulst B.V  behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Sabine van der Hulst B.V  adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 06.10.2022.