ARTIKEL 1. Waar zijn deze voorwaarden op van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Ieder aanbod, 
 • Iedere offerte,  
 • Elke overeenkomst, en
 • Elke factuur,  

van SABINE VAN DER HULST B.V., waarop SABINE VAN DER HULST B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als je eventuele aanvullende en/of vervolgdiensten afneemt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze uitdrukkelijk én schriftelijk door SABINE VAN DER HULST B.V. zijn bevestigd.
 3. Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden (hoe dan ook genaamd), zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst tussen jou en SABINE VAN DER HULST B.V.
 4. Je verklaart dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
 • Door ondertekening van een offerte of overeenkomst; of 
 • Schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking zoals via de mail of Social media;
 • Door een bestelling te plaatsen of een afspraak te maken via de website van SABINE VAN DER HULST B.V.
 • Door een dienst, product etc. af te rekenen via een link aangeboden door SABINE VAN DER HULST B.V.
 1. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dit geldt ook voor bepalingen die nietig mochten worden of vernietigd worden.
 2. We zullen vervolgens als partijen overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling af te spreken. Daarbij wordt zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling gevolgd.
 3. SABINE VAN DER HULST B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf schriftelijk bericht. 
 4. In het geval deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een tussen jou en SABINE VAN DER HULST B.V. gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 2. Het aanbod

 1. Het aanbod van SABINE VAN DER HULST B.V. is vrijblijvend. Dit betekent dat SABINE VAN DER HULST B.V. het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten of producten die in het aanbod zijn omschreven. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig als deze door SABINE VAN DER HULST B.V. schriftelijk aan jou zijn bevestigd. 
 4. Je mag ervan uitgaan dat SABINE VAN DER HULST B.V. een aanbod of offerte met veel zorg heeft opgesteld. Het kan natuurlijk voorkomen dat een aanbod of offerte een kennelijke vergissing, verschrijving of programmeer- of typefout bevat. Je kunt SABINE VAN DER HULST B.V. hier dan niet aan houden.
 5. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan SABINE VAN DER HULST B.V. niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.
 6. De in het aanbod vermeldde prijzen zijn in euro’s en zowel inclusief, exclusief als vrijgesteld van btw. Dit wordt duidelijk in het aanbod aangegeven. Bijkomende kosten zoals verzendkosten en reiskosten worden apart vermeld.
 7. De in het aanbod vermeldde prijzen kunnen tevens worden aangeboden in termijnbetaling en abonnementsvorm. Dit wordt duidelijk in het aanbod aangegeven. Abonnementen worden aangegaan voor een minimale termijn van 12 maanden (oftewel 1 jaar). Termijnbetalingen kunnen variëren zoals aangegeven in het aanbod. Bij afname hiervan ga je (zoals vermeld) automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 3. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

 1. De overeenkomst tussen jou en SABINE VAN DER HULST B.V. komt tot stand op het moment dat:
 • jij mondeling of schriftelijk akkoord gaat met het aanbod/de offerte en deze algemene voorwaarden. Een mondelinge aanvaarding wordt door SABINE VAN DER HULST B.V. per e-mail aan jou bevestigd;
 • je via de website of via Social media akkoord gaat met het aanbod van SABINE VAN DER HULST B.V. door het product of de dienst van je keuze aan te geven, het proces af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indien het een abonnementsvorm betreft zal deze (tenzij anders aangegeven) voor minimaal 12 maanden (oftewel 1 jaar) worden aangegaan. Termijnbetalingen variëren wel per aanbod en zal duidelijk uiteengezet worden. Een aankoop is definitief als je een bevestiging hebt ontvangen op het door jou opgegeven e-mailadres. 
 • Om het voor jou en SABINE VAN DER HULST B.V. werkbaar te houden ga je ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding (E-mail, Social media, WhatsApp, Telegram). 
 1. SABINE VAN DER HULST B.V. zal zorgen voor een veilige web-omgeving en zal passende maatregelen treffen voor elektronische betaling van de dienst of het product. 


ARTIKEL 4. Je bedenktijd

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten

 1. Je hebt normaal gesproken altijd 14 dagen bedenktijd als je een overeenkomst op afstand sluit. Onder een overeenkomst op afstand valt bijvoorbeeld de overeenkomst die per telefoon, e-mail, videobellen, Social media, een webshop, een contactformulier, Telegram of Whatsapp gesloten wordt. 
 2. De 14 dagen bedenktijd gaat in, op de dag dat je de overeenkomst bent aangegaan in het geval van een dienst en op de dag dat je het product hebt ontvangen, in het geval van een product. 
 3. Herroepen doe je binnen 14 dagen. Je geeft dan aan SABINE VAN DER HULST B.V. door dat je gebruik wenst te maken van de wettelijke bedenktijd. Het melden van deze herroeping kun je doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor Herroeping). 
 4. De koop is in ieder geval een feit, als de 14 dagen bedenktijd om zijn.
 5. Als je gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd komen de retourkosten voor het terugzenden van een product voor jouw rekening.
 6. Tijdens de wettelijke bedenktijd mag je een product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals je dit in een fysieke winkel ook zou doen. Je gaat hierbij zorgvuldig om met het product. Wanneer er waardevermindering optreedt tijdens de wettelijke bedenktijd, dan ben je hiervoor aansprakelijk. 
 7. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van de wettelijke bedenktijd, ligt bij jou.
 8. Na ontvangst van de retourzending, ontvang je een bevestiging en zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort worden. 

 

ARTIKEL 5. Wanneer geldt de bedenktijd niet? 

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten

 1. SABINE VAN DER HULST B.V. heeft de mogelijkheid om de wettelijke bedenktijd in een aantal gevallen uit te sluiten. Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke bedenktijd geldt niet als er sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten indien:
  • De nakoming van die dienst is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming;
   en
  • Je hebt verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra SABINE VAN DER HULST B.V. de overeenkomst is nagekomen.
 2. De wettelijke bedenktijd geldt ook niet voor online diensten zoals de online community en online trainingen. Deze diensten vallen onder een levering van digitale inhoud. Nadat je toegang hebt gekregen tot de online dienst, kun je geen gebruik meer maken van de wettelijke bedenktijd. Je doet bij de aankoop van de online dienst expliciet afstand van de wettelijke bedenktijd. 
 3. Events en één-op-één coaching sessies vallen onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of tijd wordt afgesproken. Ook op deze diensten is de wettelijke bedenktijd uitgesloten. Je hebt bij deze diensten wel het recht een andere persoon in jouw plaats te stellen, mits deze persoon voldoet aan de deelnamevoorwaarden. SABINE VAN DER HULST B.V. wordt hiervan graag vooraf op de hoogte gesteld.
 4. De uitsluiting van de wettelijke bedenktijd geldt als SABINE VAN DER HULST B.V. dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld.


ARTIKEL 6. Deelname aan een dienst  

 1. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van SABINE VAN DER HULST B.V. 
 2. SABINE VAN DER HULST B.V. kan de overeenkomst wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als je hiervan op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig in kennis bent gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen. Er wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Ook de manier van aanbieden (offline of online) kan in de loop der tijd wijzigen. In het aanbod wordt duidelijk aangegeven wat je van de dienst kunt verwachten.
 3. SABINE VAN DER HULST B.V. gaat ervan uit dat je voor het sluiten van de overeenkomst kennis hebt genomen van de coachingstijl van Sabine van der Hulst. 
 4. SABINE VAN DER HULST B.V. behoudt zich het recht voor een deelnemer/opdrachtgever te weigeren. 
 5. SABINE VAN DER HULST B.V. gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat SABINE VAN DER HULST B.V. haar kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten in zal zetten om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. SABINE VAN DER HULST B.V. kan echter nooit garanderen dat jij het gewenste resultaat ook daadwerkelijk bereikt en/of het geleerde in de praktijk kan brengen. Dit is mede afhankelijk van jouw inzet en omstandigheden van buitenaf. Het is aan jou om dit aan te tonen.
 6. De handvatten, tools en adviezen die SABINE VAN DER HULST B.V. met jou deelt, zijn persoonsgebonden en alleen op jou van toepassing. Het is niet toegestaan deze, zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van SABINE VAN DER HULST B.V. te delen met derden. 
 7. Een wezenlijk onderdeel van je overeenkomst met SABINE VAN DER HULST B.V. betreft de samenwerking tussen partijen op het gebied van persoonlijke en/of zakelijke ontwikkeling, waarbij 100% commitment aan jouw zijde noodzakelijk is voor een goede samenwerking. 
 8. SABINE VAN DER HULST B.V. kan de overeenkomst opschorten zonder restitutie of terugbetaling, als je geen commitment toont (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, te laat betaalt, of steeds nalaat om de gevraagde input te geven) of je in het algemeen niet coachbaar opstelt. Indien de regels, zoals in deze algemene voorwaarden beschreven, niet worden opgevolgd, kan SABINE VAN DER HULST B.V. jou uit de dienst verwijderen of de samenwerking stoppen. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie van betaling.
 9. Alvorens je in gebreke te stellen, word je door SABINE VAN DER HULST B.V. in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 8 te veranderen of je aan te passen.  
 10. SABINE VAN DER HULST B.V. kan altijd in geval van wanprestatie de overeenkomst ontbinden. 
 11. Jij dient je tijdens de uitvoering van de dienst te houden aan eventuele gedragsregels, instructies en aanwijzingen van SABINE VAN DER HULST B.V. of door haar ingeschakelde derden. Wanneer je ongepast gedrag vertoont, in strijd handelt met de fatsoensnormen of door je gedrag de uitvoering van de dienst belemmert of bemoeilijkt, heeft SABINE VAN DER HULST B.V. het recht om je onmiddellijk de toegang tot de dienst te ontzeggen. Je hebt ook in dat geval geen recht op restitutie van betaling.
 12. Deelname aan de diensten van SABINE VAN DER HULST B.V. is geheel op eigen risico.
 13. De diensten van SABINE VAN DER HULST B.V. dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke en/of zakelijke ontwikkeling.
 14. Je bent zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke en mentale klachten te melden, voor zover van belang.
 15. SABINE VAN DER HULST B.V. is liefdevol en respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling. Van jou wordt verwacht dat je respectvol omgaat met de omgeving en bij de locaties. Eventuele toerekenbare schade kan op jou worden verhaald.


ARTIKEL 7. Online community 

 1. SABINE VAN DER HULST B.V. zal zich als een goede dienstverlener inspannen om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van de online community.
 2. SABINE VAN DER HULST B.V. kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn en zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Dit komt doordat er gebruikgemaakt wordt van software en diensten van derden.
 3. SABINE VAN DER HULST B.V. streeft ernaar eventuele storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en te zorgen dat je hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. 
 4. SABINE VAN DER HULST B.V. mag, zonder voorafgaande mededeling, de systemen tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen. Natuurlijk doet SABINE VAN DER HULST B.V. haar best dit vooraf aan te kondigen.
 5. SABINE VAN DER HULST B.V. heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het plaatsen van content in de online community. Desondanks kan het gebeuren dat informatie in de online community onjuist, onvolledig of niet meer actueel is. SABINE VAN DER HULST B.V. heeft het recht de content in de online community te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 6. Om gebruik te kunnen maken van (onderdelen) van de online community, kan het noodzakelijk zijn dat je een account aanmaakt met naam, e-mailadres en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een veilig wachtwoord voor het account. Daarnaast zul je zorgvuldig omgaan met de inloggegevens van het account. Dit betekent onder andere dat de inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden.
  Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van je account, neem je direct contact op met SABINE VAN DER HULST B.V. 
 7. Je hebt onbeperkt toegang tot de online community. Onbeperkt wil hier zeggen zolang SABINE VAN DER HULST B.V. zolang het lidmaatschap loopt. Lidmaatschappen voor de community worden vooralsnog voor minimaal 12 maanden (oftewel 1 jaar) afgesloten, waarna een verlenging volgt. Uitgezonderd zijn specifieke programma’s waarbij duidelijk wordt vermeld dat er afgeweken word van de standaard abonnementstermijn van 1 jaar. Een lidmaatschap op de online community geeft je onbeperkt toegang tot wat de online community aanbiedt en de software waarop de online community draait. 


ARTIKEL 8. Producten 

Voor de aankoop van producten gelden de volgende aanvullende bepalingen. De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd gelden.

 1. De website van SABINE VAN DER HULST B.V. bevat een shop waar je fysieke producten op afstand kunt kopen. 
 2. De in de webshop getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. SABINE VAN DER HULST B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.
 4. SABINE VAN DER HULST B.V. staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 5. De producten die SABINE VAN DER HULST B.V. aanbiedt, hebben de eigenschappen die in het aanbod kenbaar gemaakt zijn. 
 6. SABINE VAN DER HULST B.V. zal geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere levertermijn met jou is overeengekomen. Wanneer de bezorging vertraging ondervindt, ontvang je hierover zo spoedig mogelijk bericht. 
 7. Producten worden door een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat je in het bestelproces kenbaar hebt gemaakt. Wanneer je een verkeerd adres opgegeven hebt, zijn de kosten voor het zoekgeraakte product voor jouw rekening. 
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op jou vanaf het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde. 
 9. Je controleert het product bij levering op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt bij de levering van het product, laat je dit zonder onnodige vertraging aan SABINE VAN DER HULST B.V. weten. 
 10. Op alle door SABINE VAN DER HULST B.V. aangeboden producten, is de wettelijke garantie van toepassing.
 11. Bezorgkosten zijn exclusief maar worden in het bestelproces duidelijk aangegeven.


ARTIKEL 9. Het inschakelen van derden

 1. SABINE VAN DER HULST B.V. kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, zoals een coach of trainer. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zal SABINE VAN DER HULST B.V. dit aan jou communiceren.

ARTIKEL 10. Eigendomsrechten

 1. Alle bestaande maar ook mogelijk uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectueel eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Sabine van der Hulst. 
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, kan alleen SABINE VAN DER HULST B.V. dit doen. 
 3. Wil je nu de rechten van Sabine van der Hulst, zoals bedoeld in dit artikel:
 • Verkopen, 
 • Verveelvoudigen, 
 • Openbaar maken, en/of 
 • Vermeerderen, 

(dit alles in de meest ruime zin van het woord), dan mag dit alleen als je hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SABINE VAN DER HULST B.V. hebt. Dit zal zijn in de vorm van een licentieovereenkomst.

     4. SABINE VAN DER HULST B.V. heeft de bevoegdheid, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen, als              je de in dit artikel bedoelde rechten schendt. Het vorderen van schadevergoeding door SABINE VAN DER HULST B.V. kan daarnaast ook                    nog.  

 

ARTIKEL 11. De Betaling 

 1. De betalingsverplichting ontstaat zodra de overeenkomst tussen partijen is gesloten.
 2. In overleg en na goedkeuring van SABINE VAN DER HULST B.V. is het mogelijk in termijnen te betalen. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden worden. De mogelijkheden van termijnen worden duidelijk aangegeven in het bestelproces.
 3. SABINE VAN DER HULST B.V. biedt ook diensten en producten in abonnementsvorm. Afhankelijk van de keuze van de klant wordt deze ineens voldaan of in maandelijkse termijnen. De minimale afname van een product en/of dienst is 12 maanden (oftewel 1 jaar). Het is mogelijk om deze vorm in meerdere delen te betalen. Alle mogelijkheden resulteren uiteindelijk in de afname van deze 12 maanden. Denk hierbij aan 12x een maandbetaling, 4x een kwartaal betaling etc. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden worden. De keuze dient gemaakt te worden door de partij die afneemt. De mogelijkheden zullen duidelijk worden aangegeven in het bestelproces.
 4. Aankopen via de website of Social media dienen te worden betaald via een geautomatiseerd betalingssysteem direct na afronding van de bestelling. 
 5. Je ontvangt de factuur/betaalbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres. Betalen kan via de door SABINE VAN DER HULST B.V. aangegeven betaalopties.
 6. Je krijgt toegang tot een dienst na volledige betaling van het aankoopbedrag. 
 7. SABINE VAN DER HULST B.V. blijft eigenaar van de geleverde producten totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan. 
 8. Als je bezwaar hebt tegen de hoogte van de factuur, dan laat je dit binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk weten aan Sabine van der Hulst. De betalingsverplichting en -termijn blijft echter bestaan.
 9. Als SABINE VAN DER HULST B.V. de betaling niet op tijd heeft ontvangen, stuurt zij een betalingsherinnering. Je krijgt daarin een termijn van 14 dagen om alsnog aan je betalingsverplichting te voldoen. Blijft ook dan je betaling uit, dan ben je in verzuim en heeft SABINE VAN DER HULST B.V. het recht om:
  • Wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  • Buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’’ in rekening te brengen.
  • Uitvoering van de overeenkomst op te schorten. SABINE VAN DER HULST B.V.is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt. 
 10. Als hetgeen in voornoemde bepalingen zich voordoet, kan Sabine van er Hulst andere bijkomende kosten zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten eveneens op je verhalen. 

 

ARTIKEL 12. Als er sprake is van overmacht bij Sabine van der Hulst

 1. Een overmacht situatie kenmerkt zich doordat je deze en de gevolgen ervan niet van tevoren kunt voorzien. Als zich een overmachtsituatie bij SABINE VAN DER HULST B.V. voordoet, dan kun je haar dus niet houden aan het nakomen van een verplichting uit de overeenkomst. Dit geldt voor alle situaties, waardoor SABINE VAN DER HULST B.V. gehinderd is om na te komen als gevolg van:
 • Een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en 
 • Noch door wet- en regelgeving, 
 • Een zogenaamde rechtshandeling, of 
 • In het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 
 1. In het kader van de overmacht situatie zal SABINE VAN DER HULST B.V. zich uiteraard allereerst naar redelijkheid inspannen om je te voorzien van een alternatieve oplossing. 
 2. SABINE VAN DER HULST B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht situatie voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
 3. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als SABINE VAN DER HULST B.V.de overeenkomst ontbinden zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.


ARTIKEL 13. Als je de overeenkomst wilt beëindigen

 1. In dit artikel lees je jouw mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen. Beëindiging in andere omstandigheden dan in dit artikel vermeld, is niet mogelijk. 
 2. Je beëindiging is in elk geval een feit als SABINE VAN DER HULST B.V. ontvangst hiervan bevestigd heeft. Annuleren kan alleen schriftelijk.
 3. Als moment van beëindiging geldt:
 • de datum poststempel bij annulering per post, of 
 • de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Specifieke beëindiging bepalingen voor bedrijven

 1. Heb je op naam van je bedrijf de overeenkomst gesloten, dan gelden in het geval van beëindiging enkel de bepalingen, zoals hieronder in lid 5 t/m 9 is omschreven. 
 2. Bij een online dienst zoals de online community is er geen annulering of tussentijdse beëindiging mogelijk. Tevens is er geen recht op restitutie van het betaalde bedrag omdat je direct na aankoop toegang krijgt tot alle content van de online dienst. Hier stem je mee in bij de aankoop van de online dienst.  
 3. Voor het bijwonen van live events (zowel offline als online) geldt dat er geen restitutie van het betaalde mogelijk is. Wel is het mogelijk iemand anders in jouw plaats te stellen mits degene voldoet aan de deelnamevoorwaarden.
 4. Zowel jij als SABINE VAN DER HULST B.V. hebben de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, wanneer ten aanzien van de andere partij;
 • Een verzoek tot faillissement; 
 • (Voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 • Of schuldsanering, wordt dan wel uitgesproken. 
 1. Alle verschuldigde bedragen worden daarmee direct opeisbaar en er geldt geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de kant van Sabine van der Hulst.
 2. SABINE VAN DER HULST B.V. heeft bovendien de bevoegdheid de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien: 
 • Je bedrijf is stilgelegd of geliquideerd, 
 • Er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen, ofwel 
 • Je het bedrijf aan derden overdraagt. 

Specifieke beëindiging bepalingen voor consumenten

 1. Heb je de overeenkomst als consument gesloten, dan gelden in het geval van beëindiging enkel de bepalingen, zoals hieronder in lid 9, 10 en 11 is omschreven.
 2. Bij een online dienst zoals de online community heb je bij annulering of tussentijdse beëindiging geen recht op restitutie van het betaalde bedrag omdat je direct na aankoop toegang krijgt tot alle content van de online dienst. Hier stem je mee in bij de aankoop van de online dienst.  
 3. Voor het bijwonen van live events (zowel offline als online) geldt dat er geen restitutie van het betaalde mogelijk is. Wel is het mogelijk iemand anders in jouw plaats te stellen mits degene voldoet aan de deelnamevoorwaarden.
 4. Eén-op-één sessies zoals afstemmingsbrieven kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annuleer je later, dan kan SABINE VAN DER HULST B.V. de kosten voor de sessie bij jou in rekening brengen. 


ARTIKEL 14. Beëindiging door SABINE VAN DER HULST B.V. (anders dan door overmacht)

 1. SABINE VAN DER HULST B.V. kan de overeenkomst annuleren als daartoe gegronde redenen zijn en er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:
  1. onvoldoende deelnemers aan een dienst;
  2. het niet meer aanbieden van een lidmaatschap;
  3. het niet meer op voorraad zijn van een product.
 2. SABINE VAN DER HULST B.V. stelt je zo spoedig mogelijk op de hoogte in geval van annulering van de overeenkomst.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in dit artikel heb je recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Je kunt geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.


ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid voor consumenten 

 1. Je kunt SABINE VAN DER HULST B.V. niet aansprakelijk stellen, althans zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
 • handelingen en/of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of betrokken dienstverleners;
 • de juistheid van de door derden verstrekte informatie.
 1. De producten en diensten van Sabine van der Hulst kunnen leiden tot indirecte (positieve) gevolgen, denk aan een ‘awakenings proces’, waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Hiervoor kun je SABINE VAN DER HULST B.V. niet aansprakelijk stellen. Je vrijwaart (beschermd) SABINE VAN DER HULST B.V. voor aanspraken van derden, indien jij het geleerde aan anderen door leert en zij eveneens indirecte (positieve) gevolgen ondervinden. 
 2. Voor zover SABINE VAN DER HULST B.V. een fout maakt (toerekenbaar tekortschiet) en je lijdt daardoor (materiële) schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van gefactureerde diensten/producten. 
 3. Deelname aan een door SABINE VAN DER HULST B.V. aangeboden dienst geschiedt op eigen risico. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis.
 4. SABINE VAN DER HULST B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat SABINE VAN DER HULST B.V. is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Niets in de producten, diensten of in welke context dan ook kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten. 
 6. SABINE VAN DER HULST B.V. biedt geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door SABINE VAN DER HULST B.V. aangeboden diensten gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige verantwoordelijkheid.
 7. Wanneer je schade toebrengt aan de locatie of bezittingen van SABINE VAN DER HULST B.V. derden, ben je hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.


ARTIKEL 16. Aansprakelijkheid voor bedrijven

 1. Alvorens je tot een claim overgaat, treed je met SABINE VAN DER HULST B.V. in overleg om tot een oplossing te komen. SABINE VAN DER HULST B.V. zal je belangen zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mag worden verwacht, in acht nemen.
  Behalve in geval van:
  1. Opzet, 
  2. Grove schuld of 
  3. Bewuste roekeloosheid,

is de aansprakelijkheid van SABINE VAN DER HULST B.V. tot schadevergoeding beperkt. De beperking geldt alleen tot dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 1. De producten en diensten van SABINE VAN DER HULST B.V. kunnen leiden tot indirecte (positieve) gevolgen, denk aan een ‘awakenings proces’, waar je zelf verantwoordelijk voor bent en SABINE VAN DER HULST B.V. niet voor aansprakelijk kunt stellen. Je vrijwaart (beschermt) SABINE VAN DER HULST B.V. voor aanspraken van derden, indien jij de teachings aan je eigen klanten door leert en zij eveneens indirecte (positieve) gevolgen ondervinden.
 2. Deelname aan een door SABINE VAN DER HULST B.V. aangeboden dienst geschiedt op eigen risico. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis.
 3. SABINE VAN DER HULST B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat SABINE VAN DER HULST B.V. is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Niets in de producten, diensten of in welke context dan ook kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten. 
 5. SABINE VAN DER HULST B.V. biedt geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen.
  Het maken van beslissingen op basis van de door SABINE VAN DER HULST B.V. aangeboden diensten gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige verantwoordelijkheid.
 6. Wanneer je schade toebrengt aan de locatie of bezittingen van SABINE VAN DER HULST B.V. of derden, ben je hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
 7. De aansprakelijkheid van SABINE VAN DER HULST B.V. is beperkt tot de waarde van het totale gefactureerde dienst/product waarop de claim is gericht. 
 8. De aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van SABINE VAN DER HULST B.V. dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 
 9. SABINE VAN DER HULST B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid:
  1. als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door niet aan SABINE VAN DER HULST B.V. toe te rekenen omstandigheden (overmacht);
  2. Voor vergoeding van indirecte schade;
  3. Voor de schade die je lijdt in het kader van de uitoefening van je beroep of bedrijf. 
 10. Je aanspraak tot schadevergoeding kan alleen als je dit binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter hebt voorgelegd, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst is uitgevoerd.


ARTIKEL 17. Heb je een klacht?

 1. SABINE VAN DER HULST B.V doet haar uiterste best om het te voorkomen. Mocht je desondanks een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, meld dit dan meteen bij SABINE VAN DER HULST B.V. Een klacht dient uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan ervan, schriftelijk gemeld te worden bij SABINE VAN DER HULST B.V.
 2. Als SABINE VAN DER HULST B.V. het oordeel heeft dat de klacht gegrond is, zal SABINE VAN DER HULST B.V. dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 
 3. Consumenten hebben daarnaast de mogelijkheid een klacht over een online aankoop in te dienen bij de Europese Commissie via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr. 
 4. Klachten geven je niet de bevoegdheid om betalingen op te schorten of te compenseren.
 5. Klachten over reeds geleverde diensten of producten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de aangegeven wijze verricht en SABINE VAN DER HULST B.V. daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen. 

ARTIKEL 18. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Zowel SABINE VAN DER HULST B.V. als jij zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken en gedeeld tijdens de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als:
 • SABINE VAN DER HULST B.V. verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; 
 • de informatie algemeen bekend wordt;
 • SABINE VAN DER HULST B.V. optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 1. Je waarborgt daarnaast ook geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling.
 2. Persoonsgegevens die SABINE VAN DER HULST B.V. bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en de aangegeven grondslag. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring van SABINE VAN DER HULST B.V.


ARTIKEL 19. Wat als er een geschil ontstaat?

 1. Van een geschil is sprake als jij of SABINE VAN DER HULST B.V. dat stelt. 
 2. SABINE VAN DER HULST B.V. gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen we ons beiden eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen zowel jij als SABINE VAN DER HULST B.V. een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van SABINE VAN DER HULST B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. SABINE VAN DER HULST B.V. heeft de vrijheid om een geschil aan een andere rechter voor te leggen. Dit is anders als uit wetgeving blijkt dat er dwingend een andere rechter bevoegd is.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval dat je een buitenlandse deelnemer bent. 

 

Bijlagen

 • Bijlage I : Definities 
 • Bijlage II : Modelformulier voor herroeping


BIJLAGE
I. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht.

 1. Aanbod: het schriftelijke voorstel van SABINE VAN DER HULST B.V. dat na jouw schriftelijke aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek);
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Bedrijf: de deelnemer/gebruiker/koper in de zin van,
 4. een rechtspersoon, 
 5. een natuurlijk persoon die handelt in de zin van een beroep of een bedrijf, 
 6. een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.
 7. Consument: de natuurlijke persoon.
 8. Dienst: alle door SABINE VAN DER HULST B.V. geleverde diensten. Hieronder vallen o.a. maar niet uitsluitend: één-op-één sessies, business trajecten, de online community, events etc.
 9. Directe schade: 
 10. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 11. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SABINE VAN DER HULST B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SABINE VAN DER HULST B.V. toegerekend kunnen worden;
 12. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot directe schade.
 13. Producten: alle door SABINE VAN DER HULST B.V.
 14. Offerte: Elk aanbod van SABINE VAN DER HULST B.V. aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 15. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en SABINE VAN DER HULST B.V. waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst SABINE VAN DER HULST B.V. tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten en/of welk product er door SABINE VAN DER HULST B.V. tegen betaling wordt geleverd.
 16. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SABINE VAN DER HULST B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor SABINE VAN DER HULST B.V. niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
 • Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; 
 • Belemmeringen in het vervoer;
 • Een dag of dagen van nationale rouw; 
 • Contingentering- of andere overheidsmaatregelen; 
 • Overheidsbesluiten;
 • Werkstaking; 
 • Natuurrampen; 
 • Ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van SABINE VAN DER HULST B.V. of binnen de familie- of vriendenkring;
 • Sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • Epidemieën of pandemieën;
 • Computerstoringen;
 • Vertraagde leveringen van derden of andere overmachtsituaties bij derden;
 • Extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen, overstromingen, natuurrampen, aardverschuivingen; 
 • Corrosieve lucht; 
 • Oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, mobilisatie, molest, terrorisme; 
 • Het niet of niet tijdig leveren van goederen aan SABINE VAN DER HULST B.V. door haar leveranciers; 
 1. Partijen: jij en SABINE VAN DER HULST B.V. samen.
 2. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en SABINE VAN DER HULST B.V. die betrekking heeft op de overeenkomst zowel elektronisch, via Social media of anderszins.
 3. Website: de website van SABINE VAN DER HULST B.V. te bereiken via www.sabinevanderhulst.nl.   

 

BIJLAGE II. Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
SABINE VAN DER HULST B.V.
Sabine van der Hulst
Sporenring 196
5053 EZ  GOIRLE


Ik heb mij bedacht en ik wil graag de overeenkomst herroepen.

 

De bestelling is gedaan op : ………………… [Datum] (*)
of
De bestelling is ontvangen op : ………………… [Datum] (*)

 

Het gaat om het volgende product/dienst:

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………….. [Jouw naam en achternaam]

………………………………………………………………….. [Jouw adres, postcode, plaats]

………………………………………………………………….. [Datum ondertekening]

 

 

………………………………………………………

[Handtekening]

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is