Algemene voorwaarden Sabinevanderhulst.nl

Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sabinevanderhulst.nl, handelsnaam onder Raeda Coaching & Ontwikkeling, werkzaam: Sabine van der Hulst en door haar ingehuurde derden. Sabine van der Hulst: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Sabine van der Hulst. Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen Sabinevanderhulst.nl en opdrachtgever.

Algemeen 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sabinevanderhulst.nl en eveneens op overeenkomsten waar door Sabine van der Hulst derden voor worden ingeschakeld. 2. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de coaching & trainingen worden altijd zo spoedig mogelijk afgehandeld. 3. Wijzigingen van de opdracht of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn. 4. Sabine van der Hulst zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Sabinevanderhulst.nl kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, omdat de uitkomsten van coaching & trainingen van meer factoren afhangen dan alleen de kwaliteit van de coaching & training zelf. 5. Sabine van der Hulst en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, alsmede factoren bespreken die van invloed zijn op de beoogde resultaten. 6. Indien Sabinevanderhulst.nl andere coaches & trainers dan Sabine van der Hulst zelf inzet bij opdrachten, worden de trainers inhoudelijk begeleid gericht op de opdracht en zorgt Sabine van der Hulst voor adequate informatie over werkwijze, uitvoering en administratie van de opdracht.

Kosten 1. Kosten van eventuele huur van audiovisuele apparatuur in een accommodatie waar de opdracht plaatsvindt en de huur van de betreffende accommodatie zijn inbegrepen in de kostenraming van de opdrachtgever.

Annulering. Met betrekking tot annulering van de overeenkomst gelden de volgende uitgangspunten: 1. Coaching opdrachten kunnen tot 5 werkdagen voor datum kosteloos worden verzet of afgezegd. 2. Wordt de coaching opdracht binnen de 5 werkdagen voor geplande datum verzet of afgezegd is de opdrachtgever het volledige bedrag van de opdracht schuldig aan Sabinevanderhulst.nl. 3. Inschrijving aan de trainingen en workshops kan tot 14 dagen na inschrijving kosteloos geannuleerd worden. 4. Wordt inschrijving van een training of workshop na 14 dagen na inschrijving verzet of afgezegd, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag schuldig aan Sabinevanderhulst.nl. 5. In geval de opdrachtgever na aanvang van de coaching of training tussentijds beëindigd of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. 6. Indien van toepassing zijn de annuleringskosten van de accommodatie altijd volledig voor rekening van de opdrachtgever. 7. Bij annulering door Sabine van der Hulst ten gevolge van ziekte en/of van individuele medewerkers van Sabinevanderhulst.nl geldt als uitgangspunt dat de opdracht verschoven wordt naar een andere datum. In overleg kan Sabinevanderhulst.nl trachten zorg te dragen voor een vervangende medewerker die de opdracht op de geplande datum of data uitvoert. Sabinevanderhulst.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gederfde inkomsten/schade bij de opdrachtgever. 8. Als een training of workshop niet doorgaat of wordt geannuleerd, worden vooruitbetaalde kosten binnen 3 weken terugbetaald.

 

Tussentijdse beëindiging van de opdracht 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen indien de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties. Dit ter beoordeling van Sabine van der Hulst.

Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht. 2. Opdrachtgever erkent en aanvaart dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Sabinevanderhulst.nl eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of gescheiden opdracht in rekening mogen brengen. 3. Betaalafspraken blijven ten alle tijden doorlopen. Dit geldt ook voor het ‘on hold’ zetten van afgesproken werkzaamheden, verplaatsen van uren op een later tijdstip en andere vormen hiervan.

Vertrouwen en vertrouwelijkheid 1. Met alle informatie die door klanten en /of deelnemers aan Sabinevanderhulst.nl wordt verstrekt zal vertrouwelijk omgegaan worden, volgens de algemene regels van fatsoen. Deze gedragsregel geldt, waar relevant, ook voor de door Sabinevanderhulst.nl ingehuurde derden. 2. Sabinevanderhulst.nl is gehouden aan geheimhouding over bedrijfsgevoelige informatie van de klant. 3. Indien Sabinevanderhulst.nl andere partijen inhuurt voor specifieke opdrachten bij de klant, wordt zorg gedragen voor inhoudelijke en procesmatige overdracht om de taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Betaling 1. Tenzij anders is afgesproken, betaald de opdrachtgever de coaching, trainingen en workshops vooraf. Betaling niet ontvangen is geen toegang. 2. Over reis- en verblijfkosten wordt bij de aanvang van de opdracht afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en Sabinevanderhulst.nl. 4. De opdrachtgever verplicht zich de declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum te betalen. 5. Indien een declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum niet is betaald, heeft Sabinevanderhulst.nl het recht de wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat ingebrekestelling is vereist. 6. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sabinevanderhulst.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 8. Indien de opdrachtgever meerdere bedrijven en/of een holding heeft Sabinevanderhulst.nl het recht daar het schuldige bedrag te ontvangen van de hele opdracht.

Incassokosten 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,-. 2. Indien Sabinevanderhulst.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Klachten 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sabinevanderhulst.nl. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sabinevanderhulst.nl in staat is adequaat te reageren. Sabinevanderhulst.nl zal een eerste reactie geven binnen 10 werkdagen. 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. 3. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van 4 weken na melding door de opdrachtgever. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de opdrachtgever hierover in kennis worden gesteld binnen 4 weken na vermelding van de klacht. Hierbij zal het uitstel worden toegelicht. Tevens zal er een indicatie worden gegeven wanneer Sabine van der Hulst uitsluitsel kan geven over de klacht. 4. Indien een klacht gegrond is, zal Sabine van der Hulst de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sabine van der Hulst slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. 6. Indien er na bovenstaande klachtenprocedure geen overeenstemming wordt bereikt tussen Sabinevanderhulst.nl en de opdrachtgever, komen Sabine van der Hulst en de opdrachtgever overeen een beroep te doen op een derde voor een onafhankelijk onderzoek naar de redelijkheid van de klacht. Partijen kunnen een andere onafhankelijke derde overeenkomen, als de klachtbehandeling speciale expertise vereist. Het oordeel van de derde is voor Sabine van der Hulst bindend: eventuele consequenties worden door Sabine van der Hulst zo spoedig mogelijk afgehandeld. 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid 1. Sabinevanderhulst.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van Sabinevanderhulst.nl voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sabinevanderhulst.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sabine van der Hulst toegerekend kunnen worden; c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is Sabinevanderhulst.nl aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen. 4. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Sabinevanderhulst.nl in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen. 5. Sabinevanderhulst.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sabine van der Hulst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 6. Indien opdrachtgever aan Sabinevanderhulst.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Opschorting en ontbinding 1. Sabinevanderhulst.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. b. Na het sluiten van de overeenkomst met Sabinevanderhulst.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sabinevanderhulst.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sabinevanderhulst.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 3. Sabinevanderhulst.nl behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

Auteursrecht 1. Sabinevanderhulst.nl houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door Sabine van der Hulst verstrekte materialen, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, werkboeken, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabine van der Hulst worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 3. Sabine van der Hulst behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geschillen, 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en Sabine van der Hulst , zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechtbank. 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Evaluatie 1. Alle werkzaamheden worden door Sabinevanderhulst.nl geëvalueerd. Indien behoefte aan specifieke evaluaties worden daartoe bij aanvang van de activiteit evaluatie-afspraken met de opdrachtgever gemaakt. 2. De wijze waarop geëvalueerd wordt, wordt bepaald door Sabine van der Hulst.

 Algemene voorwaarden Sabinevanderhulst.nl versie September 2019.